VEELGESTELDE VRAGEN

Wij hebben een aantal veelgestelde vragen voor u op een rij gezet. Soortgelijke vragen staan ook op de website van het Funderingsloket. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op via info@funderingskracht.nl. 

Funderingsproblemen worden vaak veroorzaakt door een combinatie van de onderstaande factoren:

  • aantasting van funderingshout door schimmels (paalrot)
  • aantasting van funderingshout door bacteriën (palenpest)
  • negatieve kleef (wanneer grond aan de palen hecht en de palen naar beneden trekt)
  • constructiefouten, bijvoorbeeld onvoldoende palen, overbelasting, een slechte houtkwaliteit, onvoldoende op diepte geheid

Met funderingsonderzoek kan worden onderzocht wat de staat van de fundering is. Maar ook wat de oorzaak is van aanwezige funderingsproblemen.

Voor een betrouwbare conclusie is het belangrijk dat er een goed en uitgebreid funderingsonderzoek plaatsvindt. Er vinden diverse metingen plaats binnen en buiten de woning. En er worden inspectieputten gegraven om het funderingshout te onderzoeken.

De uitkomsten geven informatie over onder andere de staat van de fundering, de ingeschatte restlevensduur, het type hout dat is gebruikt, de aanwezigheid van schimmels en/of bacteriën, de scheefstand. Een inspectie van de fundering is minder goed; niet alle onderdelen van een volwaardig onderzoek worden hierin meegenomen. In de praktijk worden inspecties vaak uitgevoerd bij panden die de verkoop in gaan. Een inspectie is een stuk goedkoper dan funderingsonderzoek. De gemeente vindt het belangrijk dat er na onderzoek volledige duidelijkheid is over de staat van de fundering. Daarom wordt er uitsluitend subsidie verstrekt voor funderingsonderzoek dat volgens de F3O richtlijn wordt uitgevoerd. Onder het kopje Voor eigenaren vindt u de onderzoeksbureaus die op de erkenningslijst staan voor het uitvoeren van F3O onderzoek.

Als uw buren funderingsproblemen hebben is de kans aanwezig dat dat ook voor u opgaat. Zeker als u de fundering deelt met uw buren. Daarom is het belangrijk om funderingsonderzoek uit te voeren.

Vormt het pand van uw buren een funderingseenheid met uw pand? Dan is het aan te raden om funderingsproblemen met het hele blok aan te pakken. Dus met alle panden die de fundering delen. Het is goedkoper om het samen te doen. En u voorkomt ermee dat er na funderingsherstel schade ontstaat aan de panden waar geen funderingsherstel heeft plaatsgevonden.

Het komt vaak voor dat een bouwmuur tussen twee panden mandelig is. In dat geval is er sprake van een gemeenschappelijke muur. Het Burenrecht zegt hierover: ‘Mandelige zaken moeten op kosten van alle mede-eigenaars worden onderhouden, gereinigd en, als het nodig is, vernieuwd’. Als er urgent funderingsherstel moet worden uitgevoerd moeten alle eigenaren van die mandelige muur het samen eens worden over de werkzaamheden en de verdeling van de kosten. Ze moeten ook allemaal toestemming geven.

Weigert een van de gezamenlijke eigenaren? Dan kan via de kantonrechter een machtiging worden gevraagd voor de uitvoering van de werkzaamheden. De kantonrechter kan ook uitspraak doen over de bijdrage in de kosten.

Als in een bouwblok minstens 50 procent van de eigenaren funderingsherstel wil uitvoeren en de andere eigenaren werken niet mee, dan kan de gemeente worden gevraagd om de andere eigenaren aan te schrijven. Belangrijke voorwaarden zijn dat de eigenaren die wel meewerken hiervoor zowel de financiering als een uitgewerkt herstelplan hebben.

Dan gaan we eerst kijken waarom de andere eigenaren niet mee willen doen. Door rechtstreeks contact op te nemen kunnen deze eigenaren verder worden voorgelicht en gemotiveerd om alsnog mee te doen. Als dat geen resultaat oplevert, kan er gekeken worden naar aansluiting bij aangrenzende blokken. Dat is afhankelijk van de situatie en wordt altijd gedaan in overleg met het Funderingsloket (voorafgaand aan een toezegging).

De blokindeling is gebaseerd op de mandeligheid van de panden; de gedeelde scheidingsmuren van de panden, waaronder de eveneens gedeelde fundering zich bevindt. Alle panden in een blok zijn mandelig met elkaar verbonden.  Ook zijn de panden die vallen onder één VvE en panden die bezit zijn van woningcorporaties zo veel mogelijk samengevoegd om het beslissingsproces zo makkelijk mogelijk te maken.

Funderingsherstel is duur. Het kost gemiddeld 80.000 euro voor een heel pand. Als er sprake is van een VVE, dan worden de kosten verdeeld volgens de verdeelsleutel in de splitsingsakte. Het is daarom belangrijk dat u weet wat u koopt. En dat u betrouwbare, volledige en recente informatie heeft over de staat van de fundering.

De verkoper en de verkoopmakelaar hebben mededelingsplicht. Gebreken die bekend zijn moeten zij melden. Maar funderingsproblemen zijn niet altijd bekend. In de praktijk komt het voor dat verkopers en makelaars niet altijd informatie kunnen of willen geven over de fundering.

De koper heeft onderzoeksplicht en moet zich inspannen om o.a. de staat van de woning te onderzoeken. Hiervoor wordt vaak een bouwkundige keuring gedaan. Uit een bouwkundige keuring kan blijken dat er sprake is van verzakkingen en scheuren. Maar deze keuring kijkt niet naar de staat en de levensduur van de fundering. Daarvoor is uitgebreid funderingsonderzoek voor nodig. Stap één is de snelle funderingscheck waarmee wordt gekeken of u risico loopt op funderingsproblemen. Doe de snelle funderingscheck op de website van het Funderingsloket.

Als een woning eigenschappen heeft die normaal gebruik in de weg staan, dan kan er sprake zijn van non-conformiteit. Dit kan het geval zijn bij een gebrekkige fundering.

Het is daarom belangrijk om voor de koop of verkoop gedegen funderingsonderzoek te doen naar de staat van de fundering. U kunt hierover afspraken maken met elkaar, zodat u niet voor verrassingen achteraf komt te staan.

Heeft u recent een woning gekocht, waarvan u ontdekt of vermoedt dat er funderingsproblemen zijn? Dan kunt u misschien de vorige eigenaar hiervoor aansprakelijk stellen. Zelfs als de vorige eigenaar het funderingsgebrek niet kende. U doet er verstandig aan hierover tijdig juridisch advies in te winnen. De wet schrijft voor dat u binnen bekwame tijd moet klagen, binnen twee maanden. Ofwel: binnen de klachttermijn moet u de vorige eigenaar informeren over de situatie. Doet u dat te laat, dan kan het zijn dat u geen beroep meer kunt doen op non-conformiteit.

De klachttermijn gaat in op het moment waarop de eigenaar voor het eerst hoort over (mogelijke) funderingsproblemen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het moment waarop u een uitnodiging ontvangt over een informatiebijeenkomst over funderingsproblematiek in uw straat. Of het moment waarop uw buurman u plotseling vertelt dat funderingsonderzoek ernstige funderingsproblemen heeft uitgewezen die spoedig moeten worden verholpen.

Bent u recent geconfronteerd met funderingsproblemen? Aarzel dan niet en win zo snel mogelijk juridisch advies in. Dat kan u een hoop geld en tijd schelen.